ҚР білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар - Оқу-әдістемелік кабинет

ҚР білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 13 қарашадағы № 398-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
       Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiк органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 33-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат):
      17-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілері әскери қызметін «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50 және 75-баптарында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес өткереді.».
      2. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат):
      1) 1-бапта:
      1) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) адъюнкт – жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын шетелдік әскери оқу орындарында білім алып жатқан адам;»;
      2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1) академиялық оралымдылық – білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді оқыту немесе зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) өзінің жоғары оқу орнында немесе оқуды жалғастыру үшін басқа жоғары оқу орнында кредиттер түрінде меңгерген оқу бағдарламаларынан, пәндерден міндетті түрде қайта сынақ тапсыра отырып, басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелге) ауыстыру;»;
      мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-2) әскери, арнаулы оқу орындары – Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары;»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) бакалавр – жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін дәреже;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) бакалавриат – тиісті мамандық бойынша «бакалавр» дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары білім, білім беру бағдарламалары;»;
      5-1) тармақшадағы «бiлiм берудiң бiлiм беретiн» деген сөздер «білімнің жалпы білім беретін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) бейіні бойынша доктор – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған дәреже;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) «Болашақ» халықаралық стипендиясы – Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында күндізгі оқу нысаны бойынша оқуы немесе жұмыскерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын шетелдік ұйымдарда тағылымдамадан өтуі үшін Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын стипендия;»;
      7-2) тармақшадағы «бiлiм беретiн оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-4) білім алу үшін арнайы жағдайлар – ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдардың (балалардың) оларсыз жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларын меңгеруі мүмкін болмайтын, арнайы оқу бағдарламаларын және оқыту әдістерін, техникалық және өзге де құралдарды, тыныс-тіршілігін, сондай-ақ медициналық, әлеуметтік және өзге де көрсетілетін қызметтерді қамтитын жағдайлар;»;
      мынадай мазмұндағы 9-1) және 9-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «9-1) білім беру – имандылық, зияткерлік, мәдени, тәндік жағынан дамыту және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру мақсаттарында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен оқытудың үзіліссіз процесі;
      9-2) білім беру бағдарламасы – оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды және оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының біртұтас кешені;»;
      15) тармақшадағы «бiлiм беру туралы» деген сөздер «бiлiм туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      17-1), 18) және 18-4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-1) жоғары оқу орнының ерекше мәртебесі – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, білім беру мазмұнын өзі дербес айқындау және білім беру қызметін ұйымдастыру құқығын беретін білім беру ұйымы жұмыс істеуінің ерекше режимі;
      18) гимназия – білім алушылардың бейімділігі мен қабілеттеріне сәйкес қоғамдық-гуманитарлық және өзге де оқыту бағыттары бойынша кең ауқымда және тереңдете білім беруді қамтамасыз ететін бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;»;
      «18-4) докторантура – білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогтік және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;»;
      мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «19-1) дуальды оқыту – кәсіпорынның, оқу орнының және білім алушының жауапкершіліктері тең болған кезде білім беру ұйымындағы оқытуды кәсіпорында білім алушыларға жұмыс орындарын бере отырып және өтемақы төлемін төлей отырып оқыту мен практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны;»;
      21) және 21-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «21) жалпы білім беретін мектеп – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
      21-1) жоғары колледж – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;»;
      21-2) тармақшада:
      «мамандықтардың үш және одан да көп тобы» «даярлық (мамандықтар) бағыттарының кең спектрі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «білім берудің өз бетінше әзірленген білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің өз бетінше әзірленген білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      21-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «21-3) ерекше білім беруге қажеттілігі бар адамдар (балалар) – денсаулығына байланысты білім алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын қажет ететін адамдар;»;
      мынадай мазмұндағы 21-4) тармақшамен толықтырылсын:
      «21-4) инклюзивті білім беру – ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке-дара мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылардың білім алуына тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс;»;
      26) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «26) институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымы сапасының мәлімделген мәртебесіне және аккредиттеу органының белгілеген стандарттарына сәйкестігін аккредиттеу органының бағалау процесі;»;
      26-1) тармақшадағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      28) және 28-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «28) интернатура – клиникалық практикаға рұқсат алу үшін білім алушыларды базалық жоғары медициналық білім беру шеңберінде клиникалық мамандықтар бойынша даярлау нысаны;
      28-1) кадет – әскери, арнаулы оқу орнында техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан адам;»;
      мынадай мазмұндағы 28-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «28-2) кәмелетке толмағандарды бейiмдеу орталықтары – ата-анасын немесе басқа да заңды өкiлдерiн анықтау үшiн үш жастан он сегiз жасқа дейiнгi қадағалаусыз және панасыз қалған балаларды, уақтылы орналастырылуы мүмкiн болмаған жағдайда ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың қамқорлығынсыз қалған балаларды, қорғаншылық және қамқоршылық органы балалардың өмiрiне немесе денсаулығына тiкелей қатер төнген кезде ата-анасынан (олардың бiреуiнен) немесе қамқорлыққа алған басқа адамдардан алып қойған балаларды, арнаулы бiлiм беру ұйымдарына жiберiлетiн балаларды, сондай-ақ әлеуметтiк бейiмсiздiкке және әлеуметтiк депривацияға әкеп соққан қатыгездiкпен қарау салдарынан өмiрлiк қиын жағдайда жүрген балаларды қабылдауды және уақытша бағып-ұстауды қамтамасыз ететiн, бiлiм беру органдарының қарамағындағы ұйым;»;
      29-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «29-1) кәсіптік білім – білім алушылардың белгілі бір салада кәсіптік қызметті жүргізуіне және (немесе) нақты кәсіп немесе мамандық бойынша жұмысты орындауына мүмкіндік беретін білімдерді, машықтарды, дағдыларды және құзыреттерді алуына бағытталған білім беру түрі;»;
      мынадай мазмұндағы 29-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «29-2) кәсіптік даярлау – техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарын даярлау бойынша қысқартылған мерзіммен оқытатын білім беру бағдарламаларын іске асыруды көздейтін бөлігі;»;
      30) тармақшадағы «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 30-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «30-1) кәсіптік практика – болашақ кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде теориялық білімдерді, дағдыларды бекітуге, практикалық машықтар мен құзыреттерді иемденуге және дамытуға бағытталған оқу қызметінің түрі;»;
      35) тармақшадағы «кәсіптік білім берудің», «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер тиісінше «кәсіптік білімнің», «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 36-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «36-1) курсант – әскери, арнаулы оқу орнында жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан адам;»;
      37) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «37) қабылдау квотасы – техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарына қабылдау үшiн бөлiнетiн мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы, оның iшiнде бiлiм беру гранттары көлемiнiң шектi саны;»;
      37-2) тармақшадағы «жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымның қолдаухаты бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      38-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «38-1) қолданбалы бакалавриат – білім беру бағдарламалары «қолданбалы бакалавр» біліктілігін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған орта білімнен кейінгі білім;»;
      мынадай мазмұндағы 38-2) және 38-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «38-2) қолданбалы бакалавр – орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін біліктілік;
      38-3) қосымша бiлiм беретiн мектептен тыс ұйым – бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлерге қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын оқу-тәрбие ұйымы;»;
      39), 40), 41) және 41-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «39) қосымша білім беру – білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен мамандардың жан-жақты қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу, оқыту процесі;
      40) лицей – білім алушылардың бейімділігі мен қабілеттеріне сәйкес оларға кең ауқымда және тереңдете жаратылыстанушылық-математикалық білім беруді қамтамасыз ететін негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;
      41) магистр – магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін дәреже;»;
      «41-2) магистратура – білім беру бағдарламалары тиісті мамандық бойынша «магистр» дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;»;
      мынадай мазмұндағы 41-3) тармақшамен толықтырылсын:
      «41-3) маман – адамдарға жоғары білімнің білім беру бағдарламасын меңгергеннен кейін берілетін біліктілік;»;
      47) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «47) оқу жоспары – тиісті білім беру деңгейінде білім алушылардың оқу пәндерінің, сабақтарының (модульдерінің), практикаларының, өзге де оқу қызметі түрлерінің тізбесін, бірізділігін, көлемін (еңбекті қажетсінуін) және бақылау нысандарын регламенттейтін құжат;»;
      мынадай мазмұндағы 48-1), 48-2) және 49-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «48-1) оқыту – білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білімдерді, машықтарды, дағдыларды және құзыреттерді иелену, қабілеттерді дамыту, білімдерін күнделікті өмірде қолдану тәжірибесін иелену және бүкіл өмір бойы білім алуға ынталануын қалыптастыру жөніндегі қызметін ұйымдастырудың мақсатты бағытталған процесі;
      48-2) оқыту-сауықтыру білім беру ұйымы – балаларға және оқушы жастарға тәрбие, білім беру, оларды сауықтыру, демалдыру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын заңды тұлға;»;
      «49-2) орта білім беру ұйымы – бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiмнің жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламаларын, мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымы;»;
      51-1) тармақшадағы «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      52) тармақшадағы «кәсіптік оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      53-1) тармақшадағы «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      53-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «53-2) сынып жетекшілігі – педагог жұмыскерге сыныпта білім алушылардың қызметін оқу-тәрбие процесі шеңберінде үйлестіру бойынша жүктелетін функция;»;
      мынадай мазмұндағы 53-3), 53-4) және 53-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «53-3) техникалық және кәсіптік білім беру – білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарын даярлауға бағытталған білім беру;
      53-4) тыңдаушы – білім беру ұйымында қосымша білімнің және дайындық бөлімінің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан адам;
      53-5) тiрек мектеп (ресурс орталығы) – шағын жинақталған мектеп оқушыларының сапалы бiлiм алуға қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында білім алушылардың қысқа мерзiмдi сессиялық сабақтарын, аралық және қорытынды аттестатталуын өткiзу үшiн базасында таяу маңдағы шағын жинақталған мектептердiң бiлiм беру ресурстары шоғырланатын орта бiлiм беру ұйымы;»;
      55) тармақшадағы «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      56) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «56) ұлттық бiрыңғай тест – орта бiлiмнен кейiнгi немесе жоғары бiлiмнің бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына түсу емтихандарымен бiрiктiрiлетiн, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларды қорытынды аттестаттау нысандарының бiрi;»;
      56-2) тармақшада:
      «мамандықтардың үш және одан да көп тобы» деген сөздер «даярлық (мамандықтар) бағыттарының кең спектрі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «білім берудің өз бетінше әзірленген білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің өз бетінше әзірленген білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      57) және 59) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «57) философия докторы (РhD) – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған дәреже;»;
      «59) эксперименттік алаң – жаңа педагогикалық технологиялар мен білім берудің жаңа мазмұнын сынақтан өткізуге арналған эксперимент режимінде білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы;»;
      61) тармақшадағы «арнайы білім беретін оқу бағдарламалары» деген сөздер «мамандандырылған жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламалары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 4-бапта:
      4) тармақша «әлеуметтiк» деген сөздің алдынан «еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақша алып тасталсын;
      12) және 15) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) Қазақстан Республикасының Президентіне жеке адамды тәрбиелеуге, оқытуға және кәсіптік қалыптастыруға аса зор үлес қосып келе жатқан жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы ұсыну енгізеді және жоғары оқу орындарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекітеді;»;
      «15) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен келісу бойынша «Болашақ» халықаралық стипендиясын беру үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекітеді және «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындайды;»;
      24-1) тармақшадағы «білім берудің кәсіптік білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      25) тармақшадағы «білім берудің жалпы», «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер тиісінше «білімнің жалпы», «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «29-1) шетелде кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың халықаралық бағдарламалары, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыратын ұйымды (әкімшіні) айқындайды;»;
      3) 5-бапта:
      2-1) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1) мамандықтар бөлінісінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді бекітеді;»;
      «6) тиісті білім беру деңгейлерінің жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарттарын әзірлеуді ұйымдастырады, сондай-ақ, әскери, арнаулы, медициналық және фармацевтикалық оқу орындарының үлгілік оқу бағдарламаларын және үлгілік оқу жоспарларын қоспағанда, барлық білім беру деңгейлерінің үлгілік оқу бағдарламаларын және үлгілік оқу жоспарларын бекітеді;»;
      6-1) тармақша алып тасталсын;
      6-3) тармақшадағы «мемлекеттiк үлгiдегi бiлiм беру туралы» деген сөздер «бiлiм туралы мемлекеттік үлгідегі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-1) тармақшада:
      «бағдарламаларын» деген сөз «білім беру бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «келіседі» деген сөз «әзірлейді және бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8), 8-1), 8-1), 8-2), 8-2), 8-3) және 8-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) бiлiм беру қызметiмен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаларды:
      бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
      техникалық және кәсіптік білімнің, оның ішінде кәсіптер мен мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын;
      орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің, оның ішінде мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын;
      рухани білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға береді;
      8-1) бiлiм беру мониторингiн жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi;
      8-2) мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту бойынша қызметтi жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асырады;
      8-3) «Алтын белгi» белгiсi туралы ереженi бекiтедi;»;
      «8-5) мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тiзiлiмiн жүргiзедi;
      8-6) «Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы» және «Үздiк педагог» атақтарын беру қағидаларын бекiтедi;
      8-7) «Орта бiлiм беретiн үздiк ұйым» грантының мөлшерін және оны беру тәртiбiн белгiлей отырып, оны беруге арналған конкурсты өткiзу қағидаларын бекiтедi;»;
      8-4) тармақша алып тасталсын;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, мыналарды:
      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
      мамандандырылған білімнің мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
      арнайы білімнің арнайы оқу бағдарламаларын;
      әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жүргізеді;»;
      10) тармақшадағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) тармақшадағы «білім берудің жалпы», «білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын» деген сөздер тиісінше «білімнің жалпы», «білімнің білім беру бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) тармақша «өткiзу» деген сөзден кейін «және оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 12-1) және 12-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «12-1) білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекітеді;
      12-2) орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені әзірлейді және бекітеді;»;
      13) тармақшадағы «кәсіптік оқу бағдарламаларының түрлері бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 14-1) және 14-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14-1) орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;
      14-2) қолайсыз ауа райы метеожағдайларында орта білім беру ұйымдарында, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында сабақтарды тоқтату қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) сырттай, кешкі нысандарда және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін белгілейді;»;
      мынадай мазмұндағы 15-1), 15-2), 19-1) 19-2) және 19-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «15-1) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      15-2) сыныптауышқа сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім үшін оқыту мерзімдері және білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;»;
      «19-1) мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының оқулықтарға және оқу-әдістемелік кешендеріне қажеттілігін болжау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;
      19-2) мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      19-3) мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;»;
      20) тармақшадағы «техникалық және қызмет көрсететін еңбек кәсіптері» деген сөздер «кәсіптер» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 21-1), 21-2) және 21-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «21-1) білім туралы құжаттарды (түпнұсқаларды) апостильдеу рәсімін жүзеге асырады;
      21-2) білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;
      21-3) білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;»;
      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «22) бiлiм және (немесе) бiлiктiлiк туралы мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерiне тапсырыс берудi ұйымдастыру, оларды сақтау, есепке алу және беру және олармен негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарын, ведомстволық бағыныстағы бiлiм беру ұйымдарын қамтамасыз ету жөнiндегi қағидаларды әзiрлейдi және бекiтедi және олардың пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 23-1), 23-2) және 23-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «23-1) бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін әрбір пән бойынша бірыңғай базалық оқулықты айқындайды және бекітеді;
      23-2) негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін пәндер бойынша бірыңғай базалық оқулықты айқындайды және бекітеді;
      23-3) жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін пәндер бойынша бірыңғай базалық оқулықты айқындайды және бекітеді;»;
      26-1) және 27-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «26-1) мектепке дейiнгi, орта, техникалық және кәсiптiк, орта білімнен кейінгі бiлiм беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын әзiрлеудi ұйымдастырады және бекiтедi;»;
      «27-1) жыл сайын республикалық және жергілікті бюджеттер бекітілгенге дейін оқулықтардың, оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тiзбесiн бекiтедi;»;
      мынадай мазмұндағы 27-2) және 29-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «27-2) мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету бойынша жұмысты үйлестіреді;»;
      «29-2) жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарына (ғылыми жарыстарға) қатысушылар құрамын қалыптастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
      31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «31) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, ведомстволық бағыныстағы бiлiм беру ұйымдарының жарғыларын бекiтедi;»;
      мынадай мазмұндағы 34-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «34-1) педагогикалық әдеп қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
      36-1) тармақшадағы «жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымдардың қолдаухаты бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 36-2), 38-1) және 38-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «36-2) ғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне қосу үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;»;
      «38-1) педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      38-2) педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекітеді;»;
      43) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «43) еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлауға, сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
      43-1) тармақшадағы «техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiм беретiн» деген сөздер «техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      44-1) тармақшадағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      46-9) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 46-10), 46-11), 46-12), 46-13) және 46-14) тармақшалармен толықтырылсын:
      «46-10) экстернат нысанында оқыту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      46-11) кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      46-12) дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді;
      46-13) мемлекеттік білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      46-14) мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы балаларды, олар орта білім алғанға дейін, есепке алуды ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Білім беру саласындағы уәкілетті органның осы баптың бірінші бөлігінің 4), 8-1), 8-3), 13), 14), 14-1), 14-2), 16), 19), 25), 27), 34), 36), 38), 38-1), 38-2), 44-3), 44-5), 46-8) және 46-11) тармақшаларында көзделген өкілеттіктері әскери, арнаулы оқу орындарына қолданылмайды.»;
      4) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      «5-1-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік
                органдарының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер
                министрлігінің, Қазақстан Республикасы
                прокуратура органдарының және Қазақстан
                Республикасы Қорғаныс министрлігінің өздеріне
                ведомстволық бағынысты әскери, арнаулы оқу
                орындарына қатысты құзыреті

      Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі өздеріне ведомстволық бағынысты әскери, арнаулы оқу орындарына қатысты мынадай өкілеттіліктерді жүзеге асырады:
      1) орта білім беру ұйымдарын қоспағанда, әскери, арнаулы оқу орындарының білім беру қызметінің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының жекелеген бөлімдерін әзірлеуге қатысады;
      2) әскери, арнаулы оқу орындарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының жекелеген бөлімдерін және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін әзірлеуге қатысады;
      3) әскери, арнаулы оқу орындарының қызмет қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
       4) әскери, арнаулы оқу орындарында (орта білім беру ұйымдарында білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша) оқу процесін, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      5) әскери, арнаулы оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      6) білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша үлгілік оқу жоспарларын әзірлейді және бекітеді;
      7) орта білім беру ұйымдарын қоспағанда, үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлейді және бекітеді;
      8) орта білім беру ұйымдарын қоспағанда, оқулық басылымдары мен оқу-әдістемелік кешендерді дайындау, сараптау, сынамақтан өткізу, басып шығару және оларға мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      9) тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан әскери, арнаулы оқу орындарына оқуға қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      10) орта білім беру ұйымдарын қоспағанда, әскери, арнаулы оқу орындарында оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін айқындайды;
       11) әскери, арнаулы оқу орындарында білім алушылардың кәсіптік практикасын және тағылымдамасын ұйымдастыру және одан өту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      12) әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      13) әскери, арнаулы оқу орындарында, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді;
      14) әскери, арнаулы оқу орындарында, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      15) әскери, арнаулы оқу орындарының ақпараттық жүйелері мен интернет-ресурстарына қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;
      16) әскери, арнаулы оқу орындарында іске асырылып жатқан білім беру бағдарламалары бойынша мамандықтар мен біліктіліктер тізбесін бекітеді;
      17) әскери, арнаулы оқу орындарында білім алу нысандары мен технологиясын айқындайды;
      18) әскери, арнаулы оқу орындарында білім беру технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      19) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      5) 6-бапта:
      2-тармақта:
      3) тармақшадағы «жалпы білім беретін» деген сөздер алып тасталсын;
      5) тармақшадағы «жалпы орта білім берудің», «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер тиісінше «жалпы білімнің», «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшада:
      «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «мамандандырылған және арнайы жалпы білім беретін» деген сөздер «мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) тармақшада:
      «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін» деген сөздер «мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) мемлекеттік тапсырыс негізінде техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын, сондай-ақ мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін жыл сайын 1 тамызға дейін қағаз және электрондық жеткізгіштерде оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерін сатып алуды және жеткізуді қамтамасыз етеді;»;
       мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «16-1) балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеп-қарауды және психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;»;
      24-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «24-5) облыстық деңгейдегі әдістемелік кабинеттердің материалдық-техникалық базасын қамтамасыз етеді;»;
      мынадай мазмұндағы 24-8) тармақшамен толықтырылсын:
      «24-8) дуальды оқыту бойынша білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарын даярлауды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;»;
      3-тармақта:
      5) тармақшада:
      «білімнен кейінгі білім берудің, балаларға қосымша білім берудің білім беретін» деген сөздер «білімнен кейінгі білімнің, балаларға қосымша білім берудің жалпы білім беретін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін» деген сөздер «мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) мемлекеттік орта білім беру ұйымдары, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын, мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін жыл сайын 1 тамызға дейін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер сатып алуды және жеткізуді ұйымдастырады;»;
      13) тармақшадағы «жалпы білім беретін» деген сөздер алып тасталсын;
      22) тармақшадағы «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      25-7) тармақшадағы «мамандандырылған және арнайы жалпы бiлiм беретiн» деген сөздер «мамандандырылған жалпы бiлiм беретін және арнайы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      25-8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «25-8 әдістемелік кабинеттердің материалдық-техникалық базасын қамтамасыз етеді;»;
      4-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруды қамтамасыз етеді;»;
      5) тармақшадағы «арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін» деген сөздер «мамандандырылған жалпы білім беретін және арнайы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) жыл сайын 1 тамызға дейін мектепке дейінгі даярлықтың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына, орта білім беру ұйымдарына білім беру органдары оқу жылына болжайтын көлемде оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуды және жеткізуді ұйымдастырады;»;
      21-4) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 21-5) тармақшамен толықтырылсын:
      «21-5) білім беру ұйымдарында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар (балалар) үшін білім алудың арнайы жағдайларын жасайды;»;
      6) 8-бапта:
      2-тармақта:
       бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекет Қазақстан Республикасы азаматтарының тегін мектепалды, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім алуын, түлектерге жұмысшы біліктілігінің белгіленген және жоғарылатылған деңгейін бере отырып, техникалық және кәсіптік білім алуын, сондай-ақ, әскери, арнаулы оқу орындарында алынатын білімді қоспағанда, егер Қазақстан Республикасының азаматы осы деңгейлердің әрқайсысында бірінші рет білім алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуын қамтамасыз етеді.»;
      үшінші бөліктегі «Әскери» деген сөз «Әскери, арнаулы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың екінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарындағы балалар;»;
      4-1-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының білім саласындағы заңнамасында орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленіп және білім алып жатқан балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бөлігінде реттелген құқықтық қатынастарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының нормалары қолданылмайды.
      Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тәрбиеленіп және білім алып жатқан балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.»;
      5-тармақтағы «бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм беретiн ұйымдарға» деген сөздер «орта бiлiм беру ұйымдарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) мынадай мазмұндағы 8-2-баппен толықтырылсын:
      «8-2-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік монополия

      Білім беру деңгейлері бойынша оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарға сараптама жүргізуді, сондай-ақ білім беру жүйесі мен білім беру процесін әдіснамалық және ғылыми-әдістемелік (мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары) қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады.»;
      8) 10-бапта:
      1) тармақшадағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «меншiк нысандарына,» деген сөздер алып тасталсын;
      9) 11-баптың 14) тармақшасындағы «мүмкіндігі шектеулі балалардың» деген сөздер «ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдардың (балалардың)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 12-баптың бірінші абзацындағы «білім беретін оқу» деген сөздер «жалпы білім беретін оқу және білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 13-баптың екінші бөлігіндегі «білім беретін оқу» деген сөздер «жалпы білім беретін оқу және білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 14-бапта:
      тақырыптағы және 1-тармақтағы «беретін оқу» деген сөздер «беру» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      үшінші бөліктегі «мамандандырылған білім беретін» деген сөздер «мамандандырылған жалпы білім беретін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөліктегі «арнайы білім беретін оқу» деген сөздер «арнайы оқу» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Білім беру бағдарламалары экономика салаларындағы кәсiптiк қызмет бағыттары бойынша білікті жұмысшы кадрлары мен орта буын мамандарын даярлауға, жеке бастың кәсiптiк және жалпы бiлiм деңгейiн дәйекті түрде арттыруға бағытталған.
      Кәсіптік бағдарламалар мазмұнына қарай:
      1) техникалық және кәсiптiк бiлiмнің;
      2) орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнің;
      3) жоғары бiлiмнің;
      4) жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмнің білім беру бағдарламаларына бөлiнедi.»;
      4, 5 және 6-тармақтардағы «білім берудің білім беретін оқу», «білім беретін оқу» деген сөздер тиісінше «білімнің білім беру», «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақ алып тасталсын;
      9-тармақтағы «оқыту» деген сөз «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 16-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі және 2-тармақтың бесінші бөлігі алып тасталсын;
      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бейіндік оқытуды енгізе отырып, білім беру мазмұнын саралау, интеграциялау және кәсіптік бағдарлау негізінде әзірленеді.»;
      14) 17-бапта:
      тақырыптағы және мәтіндегі «білім берудің білім беретін оқу», «Білім беретін оқу», «курстарының білім беретін оқу», «білім беретін оқу», «оқу бағдарламаларының» деген сөздер тиісінше «білімнің білім беру», «Білім беру», «курстарының білім беру», «білімнің білім беру», «бағдарламалардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтағы «қоғамдық-пайдалы кәсіптік қызметтің негізгі бағыттары бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтың 1) тармақшасының бірінші бөлігіндегі «техникалық және қызмет көрсету еңбегінің бұқаралық кәсіптері бойынша кадрлар» деген сөздер «білікті жұмысшы кадрлар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Дуальды оқыту пайдаланылатын техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын базасында кемінде алпыс пайыздық өндірістік оқытуды, практиканы көздейді.»;
      15) 19-бапта:
      тақырыптағы «Арнайы білім беретін оқу» деген сөздер «Арнайы оқу» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Арнайы оқу бағдарламалары бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары және техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары негізінде әзірленеді және ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды (балаларды) оқытуға және дамытуға бағытталады, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің психологиялық-медициналық-педагогтік консультациялар ұсынымдары ескеріле отырып айқындалатын психикалық-физикалық ерекшеліктері мен танымдық мүмкіндіктерін ескереді.»;
      2-тармақтағы «жалпы білім беретін арнайы түзеу» деген сөздер «арнайы» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      «Арнайы жалпы білім беретін оқу» деген сөздер «Арнайы оқу» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «жалпы білім беретін мектептерде» деген сөздерден кейін «, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында» деген сөздермен толықтырылсын;
      16) 20 және 21-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20-бап. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру
               бағдарламалары

 1. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары орта (жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік) білімі бар азаматтардың қатарынан білікті жұмысшы кадрлар, орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауға бағытталған.
  2. Білім беру бағдарламаларының мазмұны техникалық және кәсіптік білімнің интеграцияланған, модульдік бағдарламаларын және бакалавриаттың жекелеген пәндерін зерделеуді көздейді.
        Аралық аттестаттау қорытындылары бойынша кәсіптік даярлық деңгейін бағалау негізінде:
        1) біліктілік (разряд, сынып, санат);
        2) күрделі (аралас) кәсіптер бойынша біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі беріледі.
        Оқытуды аяқтағаннан және қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін білім алушыларға «орта буын маманы», «қолданбалы бакалавр» біліктілігі беріледі.

      21-бап. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары

 1. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары «бакалавр» дәрежесін немесе «маман» біліктілігін бере отырып, экономика салаларының қажеттіліктеріне сәйкес біліктілігі жоғары кадрлар даярлауға бағытталған.
  «Бакалавр» дәрежесі беріліп немесе «маман» біліктілігін бере отырып, жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша оқытуды аяқтаған адамдар өздері үшін біліктілік талаптарында жоғары білімі болуы көзделген лауазымдарға орналаса алады.
        2. Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны жалпы білім беретін пәндер циклін, базалық пәндер циклін, бейіндеуші пәндер циклін зерделеуді, сондай-ақ тиісті мамандықтар бойынша кәсіптік практикадан өтуді көздейді.
        Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары мiндеттi құрамдас бөлiктің және таңдау бойынша құрамдас бөлiктің пәндерін қамтиды. Білім алушының таңдауы бойынша құрамдас бөліктегі пәндер әрбір циклде міндетті құрамдас бөліктің пәндерін мазмұндық жағынан толықтыруға тиіс.
        Жоғары оқу орындары білім беру жүйесін одан әрі дамытуға және жетілдіруге бағытталған жаңа оқыту технологиялары мен әдістерін қамтитын инновациялық білім беру бағдарламаларын конкурстық негізде әзірлеуге және енгізуге құқылы.
        3. Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын игеру мерзімі мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартында айқындалады және ол кемінде төрт жыл болуға тиіс.
        4. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары үшін жоғары оқу орындары қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларын әзірлейді және іске асырады.
        5. Интернатураның кәсіптік білім беру бағдарламасын игеру денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган тізбесін бекітетін клиникалық мамандықтар бойынша жоғары медициналық білім алған Қазақстан Республикасының азаматтарын клиникалық практикаға жіберудің міндетті шарты болып табылады.
        Интернатура туралы ережені денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітеді.»;
        17) 22-баптың тақырыбы, 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
        «22-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру
                 бағдарламалары
 2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары біліктілігі жоғары ғылыми-педагог кадрлар мен басшы кадрлар даярлауға, олардың ғылыми, педагогтік және кәсіптік даярлық деңгейін дәйектілікпен арттыруға бағытталған.
  2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны: базалық және бейіндеуші пәндерді қамтитын теориялық оқытуды; кәсіптік практиканы; диссертация жаза отырып ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысын көздейді.»;
        18) 23-бапта:
        тақырыптағы және мәтіндегі «білім берудің білім беретін оқу», «оқу бағдарламалары» деген сөздер тиісінше «білім беретін білім беру», «бағдарламалары» деген сөздермен ауыстырылсын;
        3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «3. Балалардың музыкалық мектептерінің, балалардың көркемсурет мектептерінің және балалардың өнер мектептерінің білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін білім беру бағдарламаларын қоспағанда, мемлекеттік білім беру ұйымдары іске асыратын балаларға арналған қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын оларға қатысты мемлекеттік басқару органының функцияларын атқаратын органдар бекітеді.»;
        19) 25-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        20) 26-бапта:
        1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «1. Әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарына, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі тиісті үлгідегі оқу орындарына қабылдаудың үлгілік қағидаларымен белгіленеді.»;
        1-1-тармақтағы «білім беру ұйымдарына» деген сөздер «жоғары оқу орындарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «2. Бiлiм беру ұйымдарының қызмет көрсету аумағында тұратын барлық балаларды қабылдауды қамтамасыз ететiн мектепке дейiнгi және орта бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртiбi тиісті үлгідегі оқу орындарына қабылдаудың үлгілік қағидалары негiзiнде жергiлiктi атқарушы органдар бекiтетін қабылдау қағидаларымен белгiленедi.»;
        3-тармақтағы «білім берудің кәсіптік оқу», «кәсіптік оқу», деген сөздер тиісінше «білімнің білім беру», «білім беру», деген сөздермен ауыстырылсын;
        5-тармақтың бірінші бөлігінде:
        2) тармақша алып тасталсын;
        мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
        «2-1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдардың;»;
        3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «3) тiзбесiн бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган айқындайтын жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған), орындаушылардың халықаралық және республикалық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңiмпаздарының, сондай-ақ өздерi таңдаған мамандықтары олимпиаданың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пәнiне сәйкес келген жағдайда, жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша ағымдағы оқу жылында президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстары (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) жеңiмпаздарының басым құқығы бар.»;
        6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «6. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған шарттармен жүзеге асырылады.»;
        7-тармақтағы «кәсіптік» деген сөз алып тасталсын;
        8-тармақта:
        «білім беретін кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «5) жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасын жоғалтқан немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтарын қабылдау үшін квота көзделеді.»;
        9-тармақтағы «Арнаулы» деген сөз «Педагогикалық мамандықтарға, арнаулы» деген сөздермен ауыстырылсын;
        13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «13. Әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары оқуға түскен адамдармен шарт жасасады, оның үлгі нысанын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.»;
        21) 27-бапта:
        «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        «мүмкіндігі шектеулі балалар» деген сөздер «ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар (балалар)» деген сөздермен ауыстырылсын;
        22) 28-бапта:
        2-тармақта:
        үшінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
        «Орта білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау бекітілген оқу-тәрбие процесінің оқу жылына арналған графигі мен бекітілген теориялық және практикалық сабақтардың кестесі негізінде жүзеге асырылады.
        Орта білім беру ұйымдарында, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие жұмысын есепке алу теориялық және өндірістік оқытудың есепке алу журналдарын және оқу бағдарламаларының оқу сағаттарында орындалуын есепке алу табельдерін жүргізу арқылы жүзеге асырылады.»;
         мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
        «Жоғары оқу орындарында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау бекітілген оқу жылына арналған академиялық күнтізбе және бекітілген оқу сабақтарының кестесі негізінде жүзеге асырылады.»;
        6-тармақтағы «жалпы орта білім берудің», «білім беретін кәсіптік оқу» деген сөздер тиісінше «жалпы орта білімнің», «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
         «7. Білім беру ұйымдары білім алушылардың білім беру бағдарламаларын игеруін бақылау мақсатында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды жүзеге асырады және оларға аралық аттестаттау жүргізеді.
        Білім беру ұйымдары білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды жүзеге асыру және оларға аралық аттестаттау жүргізу нысандарын, тәртібін және мерзімділігін таңдауда дербес болады.»;
        8-тармақтағы «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
        «9. Жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларды қорытынды аттестаттау ұлттық бiрыңғай тест нысанында немесе мемлекеттiк бiтiру емтиханы нысанында жүзеге асырылады.
        Жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларды және оқуын бiтiретiн жылы орта бiлiмнен кейiнгi немесе жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсуге ниет бiлдiрушiлердi қорытынды аттестаттау ұлттық бiрыңғай тест нысанында жүзеге асырылады.
        Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған жағдайларда ұлттық бiрыңғай тестте қатыспаған, жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларды қорытынды аттестаттау мемлекеттiк бiтiру емтиханы нысанында жүзеге асырылады және оқуын бiтiретiн жылы орта бiлiмнен кейiнгi немесе жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарына кешендi тест арқылы түсуге мүмкiндiк бередi.
        10. Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларды қорытынды аттестаттау:
        1) бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушыларды қорытынды аттестаттауды;
        2) кәсiптiк даярлығының деңгейiн бағалауды және бiлiктiлiктi берудi қамтиды.
        Жоғары оқу орнынан кейiнгi білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген бiлiм алушыларды қорытынды аттестаттау ерекшелiктерiн бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган айқындайды.»;
        23) 29-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
        «2. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысқа басшылық жасау:
        орта білім беру ұйымдарында – облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әдістемелік кабинеттеріне және аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің әдістемелік кабинеттеріне;
        техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында – облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың білім беруді басқару органдарының әдістемелік кабинеттеріне жүктеледі.»;
        24) 31-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
        «2. Орта бiлiм беру ұйымдарының негiзгi түрлерi жалпы білім беретін мектеп, шағын жинақталған мектеп, гимназия, лицей, бейiндiк мектеп болып табылады.».
        25) 32-бапта:
        1-тармақта:
        бірінші бөліктегі «техникалық мектептерде» деген сөздер «колледждерде» деген сөздермен ауыстырылсын;
        екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
        «Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы оқу процесі теориялық сабақтарды және оқу-өндірістік шеберханаларында, оқу шаруашылықтары мен оқу полигондарында өндірістік оқыту шеберінің басшылығымен орындалатын, сондай-ақ тікелей өндірістегі және тиісті бейіндегі ұйымдардағы өндірістік оқытуды қамтиды.»;
        мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
        «3. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында және оқу полигондарында шығарылатын өз өндірісі өнімдерін өткізеді.»;
        26) 33-бапта:
        бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
        «Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары колледждерде және жоғары колледждерде іске асырылады.»;
        екінші бөліктегі «кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        27) 35-бапта:
        2-тармақтағы «білім берудің кәсіптік білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:
        «Жоғары оқу орындарында тиісті лицензия және материалдық-техникалық база болған кезде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білімнің білім беру бағдарламалары, сондай-ақ мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары іске асырылуы мүмкін.
        Мәдениет саласындағы жоғары оқу орындарын қоспағанда, жоғары оқу орындары техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу процесін жоғары оқу орындарының ақылы қызметтер көрсетуден алатын кірістері есебінен қамтамасыз етеді.»;
        3-тармақтағы «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        28) 36-бапта:
        2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
        3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
        «3. Кадрларды магистратурада даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары базасында:
        1) кемінде екі жылдық оқыту мерзімімен ғылыми-педагогтік;
        2) кемінде бір жылдық оқыту мерзімімен бейіндік болып екі бағытта жүзеге асырылады.
        4. Кадрларды докторантурада даярлау магистратураның білім беру бағдарламалары базасында:
        1) кемінде үш жылдық оқыту мерзімімен ғылыми-педагогтік;
        2) кемінде үш жылдық оқыту мерзімімен бейіндік болып екі бағытта жүзеге асырылады.»;
        мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
        «4-1. Әскери мамандықтар бойынша магистр дәрежесін алған немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдар философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін әскери, арнаулы оқу орындарының докторантурасында кемінде үш жыл даярлықтан өтеді.»;
        29) 37-бапта:
        1-тармақтың екінші бөлігіндегі «білім берудің білім беретін оқу», «жалпы орта білім берудің» деген сөздер тиісінше «білімнің білім беру», «жалпы орта білімнің» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2-тармақтың екінші бөлігіндегі «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «3. Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында, ғылыми ұйымдарда, біліктілікті арттыру институттарында, өндірісте және «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өту кезінде жүзеге асырылады.»;
        5-тармақ «даярлау» деген сөзден кейін «денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітетін үлгілік бағдарламаларға сәйкес» деген сөздермен толықтырылсын;
        мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
        «7. «Болашақ» халықаралық стипендиясын әкімшілендіру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйым:
        1) «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша іс-шараларды ақпараттық қолдап отыруды жүргізеді;
        2) «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлердің құжаттарын қабылдауды ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;
        3) үміткерлерді конкурстық негізде іріктеуді ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асырады;
        4) оқыту, кепіл және (немесе) кепілдік шарттарын жасасады;
        5) стипендиаттардың академиялық оқытылуы мен тағылымдамадан өтуін ұйымдастыруды және оның мониторингін жүзеге асырады;
        6) оқытуды және тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруға байланысты шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз етеді;
        7) шарттың Қазақстан Республикасының аумағында жұмыспен өтеу бөлігіндегі талаптарын стипендиаттардың орындауына мониторингті жүзеге асырады;
        8) халықаралық әріптестермен, шетелдік оқу орындарымен стипендиаттардың оқуын ұйымдастыруға арналған шарттар жасасады.»;
        30) 38-бапта:
        1-тармақтағы «кәсіптік оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
        «6. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың екінші курсынан бастап кәсіптік практикадан өту міндетті. Кәсіптік практиканың мазмұны мен базасы мамандықтың бейіні мен білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес айқындалады.
        7. Осы баптың талаптары әскери, арнаулы оқу орындарында білім алушылардың кәсіптік практикасына қолданылмайды.»;
        31) 39-бап мынадай редакцияда жазылсын:
        «39-бап. Білім туралы құжаттар
 3. Қазақстан Республикасында білімі туралы құжаттардың мына түрлері қолданылады:
  1) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттар;
        2) дербес білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары;
        3) білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттар.
        Дербес білім беру ұйымдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарға теңестіріледі.
        Білім туралы құжаттардың барлық түрлерінің қорғаныш белгілері болады.
        2. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың не дербес білім беру ұйымының білім туралы құжатының не білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттың болуы келесі деңгейдегі білім беру ұйымдарында білім алуды жалғастыру үшін қажетті талап болып табылады.
        3. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды:
        1) негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша, әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және мемлекеттік аттестаттаудан өткен білім беру ұйымдары;
        2) әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары береді.
        Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды толтыруға қойылатын талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.
        4. Дербес білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттарын дербес білім беру ұйымдары береді.
        Дербес білім беру ұйымының білім туралы құжаттарының нысаны мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды дербес білім беру ұйымы айқындайды.
        5. Білім туралы өзіндік үлгідегі құжатты:
        1) ерекше мәртебесі бар білім беру ұйымы;
        2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар білім беру ұйымы беруге құқылы.
        Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысаны мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды білім беру ұйымы айқындайды.
        6. Білім алуды аяқтамаған не қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушыларға белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.
        7. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық шарттар (келісімдер) негізінде танылады.
        Халықаралық шарттар (келісімдер) болмаған кезде Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік білім беру ұйымдарында алған білімі туралы құжаттарын нострификациялау және оларға тиісті куәліктер беру білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.
        8. «Болашақ» халықаралық стипендиясын иеленуші Қазақстан Республикасының азаматтарына шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтары мен зертханалары берген білім туралы құжаттар тану немесе нострификациялау рәсімдерінен өтпей-ақ Қазақстан Республикасында танылады.»;
        32) 40-бапта:
        1-тармақта:
        «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        «оқыту бағдарламаларын» деген сөздер «оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2-тармақтың бірінші абзацындағы «бiлiм беру қызметiн жүргiзу» деген сөздер «бiлiм беру қызметiмен айналысу» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2-1-тармақтағы «бiлiм беру қызметiмен айналысу құқығына» деген сөздер «бiлiм беру қызметiмен айналысуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
        4-тармақта:
        бірінші абзацтағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
        «2) орта (бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта) бiлiм беру ұйымдары;»;
        «9) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары;»;
        33) мынадай мазмұндағы 40-1-баппен толықтырылсын:
        «40-1-бап. Жоғары оқу орнының ерекше мәртебесі

      Ерекше мәртебесі бар жоғары оқу орны:
      1) бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға;
      2) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау қағидаларын айқындауға;
       3) профессор-оқытушылар құрамына білім алушылардың арақатынасын осы Заңның 52-бабының 8-тармағында белгіленген нормалар шегінде белгілеуге;
      4) педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын белгілеуге;
      5) білім беру қызметтерін көрсету шартының нысанын бекітуге;
      6) өз бетінше әзірлеген оқу жүктемесінің нормалары, еңбекке ақы төлеу нысандары мен мөлшерлерінің негізінде білім беру қызметін жүзеге асыруға құқылы.»;
      34) 41-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      35) 42-баптың 2-тармағындағы «лицензиясынан» деген сөз «білім беру қызметімен айналысуға лицензиясынан» деген сөздермен ауыстырылсын;
      36) 43-бапта:
      3-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларын әзiрлеу және бекiту;»;
      2-1) тармақшадағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-2) ата-аналарды және өзге де заңды өкілдерді, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді жыл сайын ағымдағы оқу жылының соңына дейін:
      алдағы оқу жылында пайдалануға ұсынылатын оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерінің, құралдары мен қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің тізбесі туралы;
      алдағы оқу жылында пайдаланылатын оқу материалдарының тізбесі туралы хабардар ету;»;
      3) тармақшадағы «бiлiм беру қызметiн жүргiзу құқығына» деген сөздер «бiлiм беру қызметiмен айналысуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кәсіптері (мамандықтары)» деген сөздер «жұмысшы кадрлардың және орта буын мамандарының мамандықтары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «17) жоғары оқу орындарында білім алушыларға «бакалавр» және «магистр» дәрежелерін беру;»;
      4 және 5-тармақтар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылған оқыту-сауықтыру білім беру ұйымдары:
      1) жалпы білім беретін оқу және білім беру бағдарламаларын іске асырады;
      2) балалардың, оның ішінде өздеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек көрсетілетін балалардың сауықтырылуын, демалысын ұйымдастыру жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асырады;
      3) балалардың сауықтырылуы, демалысы уақытында жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеруіне жағдайлар жасайды;
      4) білім алушыларға медициналық қызмет көрсетілуін қамтамасыз етеді;
      5) зияткерлік және имандылық дамуды қамтамасыз ететін инновациялық педагогикалық әдістер мен технологияларды әзірлейді;
      6) оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді, ғылыми-әдістемелік құралдар мен ұсынымдарды, оның ішінде олардың электрондық түрдегілерін, сондай-ақ имандылық-рухани даму саласындағы мерзімді және сериялы басылымдарды әзірлейді және басып шығарады;
      7) имандылық-рухани даму саласында педагог жұмыскерлерді қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асырады;
      8) имандылық-рухани даму мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді.»;
      37) 44-баптың 3-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын, мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы лауазымға конкурстық негізде тағайындалады.»;
      38) 45-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Әскери, арнаулы оқу орындарының басшылары мен профессор-оқытушылар құрамын лауазымға тағайындау тәртібін және олардың еңбек жағдайларын тиісінше Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының прокуратура органдары, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі айқындайды.»;
      39) 45-1-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кәсіптік білім беру саласындағы әлеуметтік әріптестік білім беру жүйесінің қызметі нәтижелерін арттыруға, экономика салалары мен жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып кадрлар даярлығының деңгейіне қол жеткізуге, оқытудың өндіріспен байланысын, оның ішінде дуальды оқытуды енгізу арқылы нығайтуға, мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде жұмыс берушілердің қаражатын қоса алғанда, қосымша қаржыландыру көздерін тартуға бағдарланған.»;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алушылардың практикадан өту үшін ұйымдардың жұмыс орындарын ұсынуына жәрдемдесу;»;
      40) 47-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бiлiм алушыларға оқушылар, кадеттер, курсанттар, тыңдаушылар, студенттер, магистранттар, интерндер, резидентура тыңдаушылары және докторанттар жатады.»;
      3-тармақтың 2) тармақшасындағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың бірінші абзацындағы «Меншiк нысаны мен ведомстволық» деген сөздер «Ведомстволық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы «Азаматтар бiтiрген бiлiм беру ұйымдарының меншiк нысандарын қарамастан,» деген сөздер «Білім беру ұйымдарын бітірген азаматтар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-2. Жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) соңғы үш жылдағы жеңімпаздары (жалпы орта білім туралы үздік аттестат және жалпы орта білім туралы «Алтын белгі» аттестатын алуға үміткер түлектерді қоспағанда) білім беру саласындағы уәкілетті орган қорытынды бағаларды сертификаттар балына ауыстыру негізінде берген ұлттық бірыңғай тест нәтижелері туралы сертификаттар алады. Білім алушының жылдық бағаларын сертификаттар балына ауыстыруға арналған шәкілді білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.»;
      9-тармақтағы «өздері белгілеген тәртіппен» деген сөздер «білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      15-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-1. Орта білім беру ұйымдарында білім алушылар білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген, міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды сақтауға міндетті.
      Өзге білім беру ұйымдарында білім алушылар білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға міндетті.»;
      17-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогикалық және медициналық мамандықтарға оқуға түскен Қазақстан Республикасының азаматтары жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін кемінде үш жыл мемлекеттік білім беру ұйымдарында және мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыспен өтеуге міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде басқа мамандықтар бойынша білім алған Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен кемінде үш жыл жұмыспен өтеуге міндетті.»;
      17-1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жұбайы (зайыбы) бос орынды ұсынған елді мекенде тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өткеретін адамдар;»;
      17-2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) жұбайы (зайыбы) тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өткеретін елді мекенде бос орын болмаған жағдайдағы адамдарға;»;
      мынадай мазмұндағы 17-5-тармақпен толықтырылсын:
      «17-5. Жас мамандар осы баптың 17-тармағында көзделген жұмыспен өтеу жөніндегі міндетті орындамаған жағдайда, білім беру саласындағы уәкілетті органның сенім білдірілген агентінің бюджет қаражатының шығыстарын өтеу жөніндегі талабына талап қоюдың ескіруі қолданылмайды.»;
      41) 48-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мектепке дейiнгi және орта білім беру ұйымдарының, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог жұмыскерлерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жыл сайын тегiн медициналық зерттеп-қараудан өтуге мiндеттi.»;
      42) 49-баптың 2-тармағы 4) тармақшасындағы «қамтамасыз етуге міндетті.» деген сөздер «қамтамасыз етуге;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5), 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5) білім беру ұйымы жұмыскерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;
      6) білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген, міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындауға;
      7) білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға міндетті.»;
      43) 50-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік мекемелер және қазыналық кәсіпорындар ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог жұмыскерлері (әскери, арнаулы оқу орындарының әскери немесе арнаулы атақтары бар қызметкерлерін және әскери қызметшілерін қоспағанда) азаматтық қызметшілер болып табылады.»;
      44) 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «51-бап. Педагог жұмыскердің құқықтары, міндеттері мен
               жауапкершілігі

 1. Тиісті бейіні бойынша арнайы педагогтік немесе кәсіптік білімі бар адамдар педагогтік қызметпен айналысуға жіберіледі.
  Білім беру ұйымдарындағы жұмысқа:
        1) медициналық қарсы көрсетілімі бар;
        2) психатриялық және (немесе) наркологиялық диспансерде есепте тұратын адамдар;
        3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген шектеулер негізінде жіберілмейді.
        2. Педагог жұмыскердің:
        1) кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып, педагогтік қызметпен айналысуға;
        2) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік жұмыспен айналысуға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге;
        3) дара педагогтік қызметке;
        4) тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптары сақталған жағдайда педагогтік қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдауға;
        5) білім беру ұйымдарын басқарудың алқалы органдарының жұмысына қатысуға;
        6) бес жылда бір реттен сиретпей, ұзақтығы төрт айдан аспайтын біліктілігін арттыруға;
        7) санатын арттыру мақсатында мерзімінен бұрын аттестатталуға;
        8) педагогтік қызметтегі табыстары үшін мемлекеттік наградалар, құрметті атақтар, сыйлықтар мен атаулы стипендиялар түрінде моральдық және материалдық көтермеленуге;
        9) өзінің кәсіптік ар-намысы мен қадір-қасиетінің қорғалуына;
        10) әскери қызметке шақырылу мерзімінің кейінге қалдырылуына;
        11) ғылыми қызметпен айналысу үшін педагогтік өтілі сақтала отырып, шығармашылық демалыс алуға;
        12) білім беру ұйымы әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағым жасауға;
        13) білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан өз ар-намысы мен қадір-қасиетінің құрметтелуіне құқығы бар.
        3. Педагог жұмыскер:
        1) өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және практикалық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге;
        2) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз етуге;
        3) білім алушыларды жоғары имандылық, ата-аналарына, этномәдени құндылықтарға құрмет көрсету, қоршаған дүниеге ұқыпты қарау рухында тәрбиелеуге;
        4) білім алушылардың өмірлік дағдыларын, құзыретін, өздігінен жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;
        5) өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға;
        6) бес жылда бір реттен сиретпей аттестаттаудан өтуге;
        7) педагогтік әдеп қағидаларын сақтауға;
        8) білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен олардың ата-аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті.
        Міндеттерін бұзғаны және педагог жұмыскер атағына кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін педагог жұмыскер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа тартылуы мүмкін.
        4. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, педагог жұмыскерлерді өздерінің кәсіптік міндеттерін орындаумен байланысы жоқ жұмыс түрлеріне тартуға жол берілмейді.
        5. Педагог жұмыскерлердің білім беру процесін саяси үгіттеу, діни насихат жүргізу мақсатында немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін пайдалануына тыйым салынады.»;
        45) 52-бапта:
        7-тармақтың 1) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
        «орта білім беру ұйымдары және техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшiн;»;
        8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «8. Мемлекеттік білім беру тапсырысын айқындау кезінде жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар құрамының жалпы саны мынадай орташа арақатынасты негізге ала отырып есептеледі:
        1) студенттер мен оқытушылар (бір оқытушыға шаққандағы студенттердің орташа саны) тиісінше:
        күндізгі оқу нысаны үшін - 8:1 (медициналық жоғары оқу орындары үшін - 6:1);
        кешкі оқу нысаны үшін - 16:1;
        сырттай оқу нысаны үшін - 32:1;
        2) магистранттар және оқытушылар - 4:1;
        3) докторанттар және оқытушылар - 3:1;
        4) резиденттер мен оқытушылар 2,5:1;
         5) тыңдаушылар 6:1.
        Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген нормалар әскери, арнаулы оқу орындарына қолданылмайды.»;
        46) 53-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының» деген сөздер «орта білім беру ұйымдары мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
        47) 55-бапта:
        4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
        «Оқу жетістіктерін сырттай бағалау білім беру қызметтерінің сапасын бағалау және білім алушылардың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарда көзделген, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін айқындау мақсатында жүзеге асырылады.»;
        5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «5. Оқу жетістіктерін сырттай бағалау, жоғары медициналық және фармацевтикалық білім беру мамандықтарын қоспағанда, орта және жоғары білім беру ұйымдарында:
         1) бастауыш мектепте – оқу жетістіктерін мониторингтеу мақсатында іріктеліп;
        2) негізгі мектепте – оқу жетістіктерін мониторингтеу және оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігін бағалау мақсатында іріктеліп;
        3) жалпы орта мектепте – оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау мақсатында;
        4) жоғары білім беруде – оқыту бағыттары бойынша оқу бағдарламасын игеруді мониторингтеу мақсатында іріктеліп жүргізіледі.»;
        6-тармақтағы «негізгі орта, жалпы орта» деген сөздер «орта» деген сөзбен ауыстырылсын;
        мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
        «7. Білім беру қызметтерінің сапасына сырттай бағалау жүргізу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыратын ұйым:
        1) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына түсетін адамдар үшін кешенді тест тапсырмаларын әзірлейді және енгізеді;
        2) оқу процесінің сапасын бақылау технологияларын, білім беру ұйымдарында білім алушылар контингентін конкурстық жолмен қалыптастыру модельдерін әзірлейді және енгізеді;
        3) білім беру сапасын өлшеуді тестілеудің теориясы мен әдіснамасы және оның мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары талаптарына сәйкестігі бойынша ғылыми-әдістемелік зерттеулер жүргізеді.»;
        48) 56-бапта:
        1-тармақ 3) тармақшадағы «деңгейіне қойылатын жалпы талаптардың жиынтығын айқындайтын білім берудің мемлекеттік жалпыда міндетті стандарттары белгіленеді.» деген сөздер «деңгейіне;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
        «4) оқу мерзіміне қойылатын жалпы талаптардың жиынтығын айқындайтын білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары белгіленеді.»;
        2-тармақтағы «меншік нысандарына,» деген сөздер алып тасталсын;
        49) 57-бапта:
        тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
        «57-бап. Білім беру саласындағы қызметті лицензиялау»;
        2-тармақта:
        бірінші және екінші бөліктерде:
        «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        «білім беру қызметін» деген сөздер «білім беру саласындағы қызметін» деген сөздермен ауыстырылсын;
        үшінші бөліктегі «лицензияға қосымшаларда» деген сөздер «білім беру қызметімен айналысу лицензиясында және (немесе) лицензияның қосымшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
        3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «3. Лицензиар білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру, білім беру ұйымының қайта ұйымдастырылуына байланысты білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу мәселелерін алқалы және жария қарау үшін консультациялық-кеңесші орган құрады.»;
        4-тармақтағы «қызметіне лицензияның» деген сөздер «қызметімен айналысуға лицензияның және (немесе) лицензия қосымшасының» деген сөздермен ауыстырылсын;
        4-1-тармақ «лицензия» деген сөзден кейін «және (немесе) лицензияға қосымша» деген сөздермен толықтырылсын;
        5-тармақта:
        «айналысуға құқық беретін» деген сөздер «білім беру қызметімен айналысуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
        мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
        «Білім беру қызметімен айналысуға лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған кезеңде лицензиат оқу-тәрбие процесінің жалғастырылуын және білім беру қызметімен айналысуға лицензияның қолданысын тоқтата тұруға әкеп соқтырған бұзушылықтарды жоюды қамтамасыз етеді.»;
        6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «6. Білім беру ұйымы оның түрін өзгерту жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда, қайта ұйымдастыру нәтижесінде жаңадан пайда болған білім беру ұйымының білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі расталған жағдайда, оның қолда бар білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы және (немесе) лицензиясының қосымшасы қайта ресімделуге жатады.
        Бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын бiлiм беру ұйымдары қайта ұйымдастырылған жағдайда, лицензиар қайта ұйымдастыру жүргізілгенге дейін қайта ұйымдастырылатын білім беру ұйымының білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізеді.
        Қайта ұйымдастыру жүргізілгеннен кейін лицензиат білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияның қосымшасын қайта ресімдеуге өтініш береді, ал лицензиар өзі бұрын жүргізген, білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру негізінде білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияның қосымшасын береді.
        Білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияның қосымшасын қайта ресімдеу үшін лицензиат білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша өтінішті, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжатты, сондай-ақ:
        1) лицензияны және (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелерін;
        2) білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігі туралы мәлiметтер мен құжаттарды береді.
        Лицензиар осы тармақта көзделген негіз бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияның қосымшасын қайта ресімдеуден:
        1) осы тармақтың төртінші бөлігінде көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісті түрде ресімделмеген;
        2) өтініш беруші білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, бас тартады.
        Білім беру қызметімен айналысуға лицензия және (немесе) лицензияның қосымшасы тиісті құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қайта ресімделеді.
        Білім беру қызметімен айналысуға лицензия және (немесе) лицензияның қосымшасы қайта ресімделгенге дейін лицензиат қызметті қайта ресімделуге жататын лицензияның негізінде жүзеге асырады.»;
        50) 57-1-баптың 1-тармағындағы «оқыту бағдарламаларын» деген сөз «оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
        51) 59-бапта:
        1-тармақтағы «бiлiм берудің оқу» деген сөздер «жалпы білім беретін оқу және білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2-тармақта:
        1) тармақшадағы «бiлiм беретін оқу» деген сөздер «жалпы білім беретін оқу және білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2) тармақшадағы «білім беретін оқу» деген сөздер «жалпы білім беретін оқу және білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        4-тармақта:
        бірінші бөліктегі «бағыныстылығы мен меншік нысандарына» деген сөздер «бағыныстылығына» деген сөздермен ауыстырылсын;
        екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
        «Әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау мамандықтар бойынша да жүзеге асырылады.»;
        үшінші бөлік алып тасталсын;
        бесінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
        «2) әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында мамандардың алғашқы бітіру жылынан кешіктірілмей;»;
        8-1-тармақтағы «Лицензияның» деген сөз «Білім беру қызметімен айналысуға лицензияның» деген сөздермен ауыстырылсын;
        8-2-тармақта:
        бірінші абзацтағы «Лицензияның» деген сөз «Білім беру қызметімен айналысу лицензиясының» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «2) білім беру қызметімен айналысу лицензиясымен және (немесе) лицензияның қосымшаларымен әрекеттер жасауға (тоқтатуға, қайта ресімдеуге, тоқтатыла тұрған білім беру қызметімен айналысу лицензиясына жаңа қосымшалар алуға);»;
        мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
        «3) оқуға қабылдауды жүзеге асыруға құқылы емес.»;
        8-4-тармақтың бірінші бөлігіндегі «бiлiм беру бағдарламаларын» деген сөздер «жалпы бiлiм беретін оқу бағдарламаларын» деген сөздермен ауыстырылсын;
        52) 60-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
        «5) білім беру ұйымына тексеру нәтижелері туралы актіні оны аяқтаған күні беруге;»;
        53) 61-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
        «5) қайырымдылық көмек, өтемсіз аударымдар мен қайырмалдықтар, гранттар, құрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдары болып табылады.»;
        54) 62-баптың 5-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
        «5-1. Білім беру грантының негізінде жоғары білімі бар кадрлар даярлауды қаржыландыру, әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
        Білім беру тапсырысының негізінде жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар даярлауды қаржыландыру, әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
        Білім беру тапсырысының негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрлар даярлауды қаржыландыру, әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.»;
        55) 63-бапта:
        2-тармақтың екінші бөлігіндегі «білім берудің кәсіптік оқу», «білім берудің білім беретін оқу» деген сөздер тиісінше «білімнің білім беру», «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        3-тармақтың 8) тармақшасындағы «техникалық және қызмет көрсетуші еңбек мамандарын» деген сөздер «білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарын» деген сөздермен ауыстырылсын.
        3. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
        1) бүкіл мәтін бойынша «курсанттары (тыңдаушылары)», «курсанттар (тыңдаушылар)», «курсанттарына (тыңдаушыларына)», «курсанттарының (тыңдаушыларының)», «курсанттарға (тыңдаушыларға)» деген сөздер тиісінше «курсанттары», «курсанттар», «курсанттарына», «курсанттарының», «курсанттарға» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2) 8-баптың 4-тармағындағы «курсанттары мен тыңдаушыларын» деген сөздер «курсанттарын» деген сөзбен ауыстырылсын;
        3) 9-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «жалпы білім берудің оқу бағдарламаларын тиісті деңгейде іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес» деген сөздер алып тасталсын;
        4) 23-баптың 10-тармағындағы «тыңдаушылары» деген сөз «магистранттары» деген сөзбен ауыстырылсын;
        5) 71-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы «курсанттары мен тыңдаушыларына» деген сөздер «курсанттарына» деген сөзбен ауыстырылсын;
        6) 75-бапта:
        3-тармақтағы «тыңдаушылар мен курсанттарға» деген сөздер «курсанттарға» деген сөзбен ауыстырылсын;
        5-тармақтың екінші бөлігіндегі «тыңдаушыларға (курсанттарға)» деген сөздер «курсанттарға» деген сөзбен ауыстырылсын;
        7) 80-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «тыңдаушыларының және» деген сөздер алып тасталсын;
        8) 81-баптың 4-тармағындағы «мен тыңдаушылар» деген сөздер алып тасталсын.
        4. «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 4, 36-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат):
        1) 5-бап мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 4-3), 4-4) және 4-5) тармақшалармен толықтырылсын:
        «4-1) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеуге қатысу;
        4-2) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидаларын әзірлеуге қатысу;
        4-3) уәкілетті органға ұлттық ғылыми кеңестердің құрамына қосу үшін кандидатуралар жөнінде ұсыныстар енгізу және олардың құрамын келісу;
        4-4) ұлттық ғылыми кеңестер туралы ережені әзірлеуге қатысу;
        4-5) уәкілетті органға базалық қаржыландыру субъектілерінің тізбесін қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізу;»;
        2) 20-бапта:
        2-тармақ мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
        «6-1) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға сараптама жүргізу үшін сарапшылар құрамын іріктеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптары сақтала отырып, қазақстандық ғалымдар қатарынан жүзеге асырылады;»;
        3-тармақтың 4) тармақшасындағы «қазақстандық және» деген сөздер «қазақстандық және (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
        3) 22-баптың 4-тармағындағы «Мемлекеттік» деген сөз «Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды орындау жөніндегі есептерді қоспағанда, мемлекеттік» деген сөздермен ауыстырылсын.
        5. «Мемлекеттiк мүлiк туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
        1) 134-баптың 2-тармағының 5) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
        «5) денсаулық сақтау; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру;»;
        «7) ғылыми зерттеулер, ғылыми қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру;»;
        2) 139-баптың 3-тармағы «білім беру» деген сөздерден кейін «және мәдениет» деген сөздермен толықтырылсын.
        6. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 4, 31-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат):
        1) бүкіл мәтін бойынша «курсанттарын», «Курсанттың», «курсанттары», «курсант», «курсанттарды» деген сөздер тиісінше «курсанттарын, тыңдаушыларын», «Курсанттың, тыңдаушының», «курсанттары, тыңдаушылары», «курсант, тыңдаушы», «курсанттарды, тыңдаушыларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
        2) 1-бапта:
        1) тармақша алып тасталсын:
        мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
        «3-1) арнаулы (әскери) оқу орындары – арнаулы мемлекеттік органдардың жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары;»;
        11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «11) курсант – арнаулы (әскери) оқу орнында, оның ішінде шет мемлекеттің арнаулы (әскери) оқу орнында жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан қызметкер;»;
        мынадай мазмұндағы 13-1) және 16-1) тармақшалармен толықтырылсын:
        «13-1) магистранттар және докторанттар – арнаулы (әскери) оқу орындарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан қызметкерлер;»;
        «16-1) тыңдаушы – арнаулы (әскери) оқу орнында, оның ішінде шет мемлекеттің арнаулы (әскери) оқу орнында қосымша білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жүрген қызметкер;»;
        3) 6-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
        «Арнаулы мемлекеттік органдардың әскери қызметшілері қызметін осы Заңның 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50 және 75-баптарында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес өткереді.»;
        4) 7-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «және оған теңестірілген» деген сөздер алып тасталсын;
        5) 10-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
         «1. Арнаулы (әскери) оқу орындарына оқуға түсуге:
        1) жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша:
        әскери қызмет өткермеген, оқуға түсетін жылы он жеті жасқа толған, бірақ жиырма бір жастан аспаған Қазақстан Республикасы азаматтарының;
        оқуға түсетін жылы жиырма төрт жасқа толмаған, әскери қызмет не арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген Қазақстан Республикасы азаматтарының және шақыру бойынша мерзімді әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілердің;
        оқуға түсетін жылы жиырма бес жасқа толмаған, келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілердің не арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеріп жүрген қызметкерлердің;
        2) жоғары білімнің оқыту мерзімі қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша, әскери, арнаулы атақтары, офицерлік құрамның сыныптық шендері бар адамдарды қоспағанда, оқуға түсетін жылы кемінде жиырма екі жасқа толған жоғары білімі бар Қазақстан Республикасы азаматтарының;
        3) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша офицерлік құрам қатарынан, жоғары білімі бар қызметкерлер мен әскери қызметшілердің құқығы бар.
        2. Тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын арнаулы (әскери) оқу орындарына қабылдау тәртібін, егер Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдар туралы заңнамасында өзгеше айқындалмаса, арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары негізінде белгілейді.»;
        6) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
        «12-бап. Қызметкерлерді қайта даярлау және олардың
                 біліктілігін арттыру
 2. Қызметкерлерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің арнаулы (әскери) оқу орындарында, сондай-ақ басқа да білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
  2. Білім алушылардың контингентін қалыптастыру, қызметкерлерді қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және өткізу тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды.»;
        7) 17-баптың 1-тармағында:
        7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «7) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен қайта даярлықтан өтуіне және бiлiктiлiгiн арттыруына;»;
        мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
        «7-1) арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайтын тәртіппен тағылымдамадан өтуіне;»;
        8) 27-бапта:
        4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
        «1) офицерлік құрамның арнаулы атағы жоқ, жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша арнаулы (әскери) оқу орнын бітірген немесе оқыту мерзімі кемінде алты ай болатын қосымша білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған қызметкерге;»;
        15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «15. Кезекті арнаулы атақ ағымдағы арнаулы атақта болудың белгіленген мерзімі өткеннен кейін және берілетін атақ мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттің арнаулы (әскери) оқу орнында, білім беру ұйымында білім алып жатқан қызметкердің оқуға түсу алдында атқарған лауазымы бойынша арнаулы атағына сәйкес болған кезде беріледі.»;
        9) 30-бапта:
        5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «5. Офицерлік құрамның атағы бар, жоғары оқу орнынан кейiнгi білімнің бiлiм беру бағдарламалары бойынша арнаулы (әскери) оқу орнына оқуға қабылданған қызметкер бұрынғы атқарған лауазымынан босатылады және магистрант немесе докторант лауазымына тағайындалады.
        Офицерлік құрамның атағы жоқ, арнаулы (әскери) оқу орнына қабылданған қызметкер бұрынғы атқарған лауазымынан босатылады және көрсетілген оқу орнында білім алушы адамдар үшін көзделген курсант лауазымына тағайындалады.
        Арнаулы (әскери) оқу орнына қабылданған Қазақстан Республикасының азаматы көрсетілген оқу орнында білім алушы адамдар үшін көзделген курсант лауазымына тағайындалады.
        Арнаулы (әскери) оқу орнына қабылдаған кезде қызметкердің (Қазақстан Республикасы азаматының) бұрын берiлген атағы сақталады.»;
        6-тармақтағы «адьюнктураға» деген сөз «магистратураға» деген сөзбен ауыстырылсын;
        7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
        «7. Арнаулы (әскери) оқу орындарын бітірген қызметкерлер қажетті бiлiм деңгейi бар адамдар орналасуға жататын және Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетін Арнаулы мемлекеттік органдағы лауазымдар және оларға сәйкес келетiн арнаулы атақтар тiзбесiнде (бұдан әрі – лауазымдар тiзбесi) көзделген офицерлік құрамның лауазымдарына тағайындалады.
        Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша арнаулы (әскери) оқу орындарын немесе мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарын бітірген қызметкерлер оқуды аяқтағаннан кейін бұрын атқарған лауазымынан төмен емес лауазымға тағайындалады.
        Көрсетілген лауазымдарға тағайындау мүмкiн болмаған кезде мұндай қызметкерлер даярлық бейiнi бойынша ұқсас өзге лауазымдарға тағайындалады (айрықша жағдайларда лауазымға одан әрі тағайындау үшiн тиісті бастықтың қарамағына жiберiледi).»;
        мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
        «8-1. Профессор-оқытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлердің штаттық лауазымдарына тиісті құрамның қызметкерлерін тағайындау мүмкін болмаған жағдайда оларға жұмыскерлер арасынан адамдар арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайтын тәртіппен, оның ішінде уақытша тағайындалуы мүмкін. Бұл ретте жұмыскердің лауазымдық айлықақысы ол атқаратын профессор-оқытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлердің штаттық лауазымы бойынша бекітіледі.
        Профессор-оқытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлердің штаттық лауазымдарына уақытша тағайындалған жұмыскерлер осы лауазымдарға қызметкерлер тағайындалған кезде басқа штаттық лауазымдарға тағайындалады, ал оларды көрсетілген лауазымдарға тағайындау мүмкін болмаған жағдайда белгіленген тәртіппен лауазымынан босатылады.»;
        10) 31-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы «1), 2), 3), 5) және 6)» деген сөздер «1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9)» деген сөздермен ауыстырылсын;
        11) 33-баптың 4-тармағының 6) тармақшасындағы «резервте болу жағдайларында штаттық емес лауазымдарда қызмет өткеруі мүмкін.» деген сөздер «резервте болу;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7), 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:
        «7) мемлекеттік қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін білім беру бағдарламалары бойынша даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде Қазақстан Республикасының (осы тармақтың 9) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда) және (немесе) шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарында оқу үшін оқу демалысының берілуіне байланысты оқу жоспарында айқындалған мерзімге уәкілетті басшының қарамағында болу;
        8) ақшалай ризық сақталмай шетелге қызметке, оқуға жіберілген қызметкер – жұбайымен (зайыбымен) бірге болған кезде қызметкерлердің уәкілетті басшысының қарамағында болу;
        9) Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес білім алуға байланысты уәкілетті басшының қарамағында болу жағдайларында штаттық емес лауазымдарда қызмет өткеруі мүмкін.»;
        12) 45-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
        «3. Мемлекеттік қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарына оқуға түскен қызметкерлерге атқарып жүрген лауазымынан босатылып және уәкілетті басшының қарамағына есепке алына отырып, ақшалай үлесі сақталмайтын оқу демалысы беріледі.»;
        13) 56-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
        «2. Арнаулы мемлекеттік органның басшысы және оның орынбасарлары аттестатталуға жатпайды.
        Жүктілігі мен босануына байланысты, бала үш жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша демалыстарда болу, мемлекеттік қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттердің арнаулы (әскери) оқу орындарында, білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алу кезеңінде қызметкерлер аттестатталуға жатпайды. Олар қызметке шыққаннан кейін кемінде алты айдан соң және қызметке шыққан күннен бастап бір жылдан кешіктірілмей аттестатталады.
        Кемінде күнтізбелік 20 жыл үздіксіз қызмет өтілі бар қызметкерлер аттестаттық тесттен өтуге жатпайды.».
        7. «Әскери қызмет және әскери қызметшiлердiң мәртебесi туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 5, 40-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 10-құжат; № 3, 15-құжат; № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 11, 56-құжат; № 15, 78-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
        1) 1-бапта:
        1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «1) адьюнкт – жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын шетелдің әскери оқу орындарында білім алып жатқан, офицерлер мен сержанттар (старшиналар) құрамының әскери қызметшісі;»;
        мынадай мазмұндағы 1-1), 19-1) және 22-1) тармақшамен толықтырылсын:
        «1-1) әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретiн әскери қызметшiлер – осы Заңда айқындалатын мерзiмге Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарына (бұдан әрi – Қарулы Күштер) әскери қызметке шақырылған Қазақстан Республикасының азаматтары;»;
        «19-1) докторант – докторантурада білім алатын әскери қызметші;»;
        «22-1) кадет – әскери оқу орнында техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алып жатқан әскери қызметші;»;
        24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
        «24) курсант – бітіргеннен кейін офицерлік құрамның бірінші әскери атағы берілетін, жоғары білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын әскери оқу орнында (әскери факультетте), сондай-ақ шетелдік әскери оқу орнында (әскери факультетте) білім алып жатқан әскери қызметші;»;
        мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшамен толықтырылсын:
        «26-1) магистрант – магистратурада білім алып жатқан әскери қызметші;»;
        34) және 35) тармақшалар алып тасталсын;
        2) 5-баптың 3-тармағы 14) тармақшадағы «болған жағдайларда әскери қызмет міндеттерін орындауда болады.» деген сөздер «болған;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:
        «15) біліктілігін арттыруда, қайта даярлауда, қайта мамандандыруда, оқуда, әскери тағылымдамада болған;
        16) зерттеулер жүргізген, әскери және басқа сынақтарда болған жағдайларда әскери қызмет міндеттерін орындауда болады.»;
        3) 10-баптың 1-тармағында:
        «жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу» деген сөздер «жалпы орта білімнің жалпы білім беретін» деген сөздермен ауыстырылсын;
        «білім берудің кәсіптік оқу» деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
        4) 11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
        «1. Қазақстан Республикасының азаматтарын қосымша білім беру бағдарламалары бойынша әскери даярлау жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жүргізіледі.»;
        5) 21-бапта:
        мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
        «4-1. Техникалық және кәсіптік, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын әскери оқу орнына (әскери факультетке) түскен Қазақстан Республикасының азаматы және әскери қызметші тиісінше кадет және курсант әскери лауазымына тағайындалады.
        Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламасы бойынша әскери оқу орнына түскен келісімшарт бойынша әскери қызметші бұрын атқарған әскери лауазымынан босатылады және магистрант, докторант немесе адъюнкт әскери лауазымына тағайындалады.»;
        5-тармақтың 6) тармақшасындағы «болған жағдайларда әскери емес лауазымдарда әскери қызмет өткередi.» деген сөздер «болған;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
        «7) институттардың, университеттердің және академиялардың әскери кафедраларына іссапарға жіберілген жағдайларда әскери емес лауазымдарда әскери қызмет өткередi.»;
        6) мынадай мазмұндағы 39-1-баппен толықтырылсын:
        «39-1-бап. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
                   Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті
 3. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті (бұдан әрі – Ұлттық қорғаныс университеті) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы болып табылады.
  2. Ұлттық қорғаныс университетіне Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары әскери қызметшілерінің және арнаулы мемлекеттік органдардың кадр органдарының жолдамасы бойынша офицерлік құрамдағы қызметкерлерінің түсуге құқығы бар.
        Ұлттық қорғаныс университетіне оқуға түсу Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі бекітетін Қабылдау қағидаларына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады.
        3. Ұлттық қорғаныс университетіне оқуға қабылданған адамдар әскери қызметші немесе қызметкер мәртебесі сақтала отырып, магистрант немесе докторант лауазымына тағайындалады.
        4. Магистрант немесе докторант лауазымына тағайындалған әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін, бюджет қаражаты есебінен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес ақшалай ризықпен қамтамасыз етіледі.»;
        7) 46-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
        «Әскери қызметшілерге (мерзімді қызметтің әскери қызметшілерінен басқа) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу емтихандарына дайындалу және тапсыру үшін оқу демалыстары, ал философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесінің ізденушілері болып табылатындарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шығармашылық демалыстар беріледі.».
        8. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат):
        1-қосымшаның 3-жолының 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
        «1. Діни білім беру бағдарламалары.
        2. Бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары.
        3. Негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары.
        4. Жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары.
        5. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары.
         6. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары.
        7. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары.
        8. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары.».
        2-бап.
        1. Осы Заң:
        1) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 20) тармақшасының жиырма бірінші абзацын;
        2) 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының елу бесінші абзацын және 40) тармақшасының он жетінші абзацын;
        3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының елу алтыншы абзацын;
        4) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының елу жетінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
        2. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 3) тармақшасы жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, жиырма жетінші және жиырма сегізінші абзацтарының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы абзацтар тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        «9) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, мыналарды:
        мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
        мамандандырылған білімнің мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
        арнайы білімнің арнайы оқу бағдарламаларын;
        техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын;
        жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан білім беру ұйымдарына мемлекеттік аттестаттау жүргізеді;»;
        2) 2017 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «9) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, мыналарды:
        мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
        мамандандырылған білімнің мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;
        арнайы білімнің арнайы оқу бағдарламаларын;
        техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын;
        әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан білім беру ұйымдарына мемлекеттік аттестаттау жүргізеді;».
        3. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 31) тармақшасы оныншы, он бірінші, он екінші және он үшінші абзацтарының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы абзацтар тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        1) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «3. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және мемлекеттік аттестатаудан өткен, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және белгіленген тәртіппен мемлекеттік аттестаттаудан немесе аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары береді.
        Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды толтыруға қойылатын талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.»;
        2) 2017 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «3. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды:
        1) негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің, сондай-ақ әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және мемлекеттік аттестаттаудан өткен білім беру ұйымдары;
        2) әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары береді.
        Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды толтыруға қойылатын талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.».
        4. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 31) тармақшасы он алтыншы, он жетінші, он сегізінші және он тоғызыншы абзацтарының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы абзацтар тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        «5. Білім туралы өзіндік үлгідегі құжатты:
        1) ерекше мәртебесі бар білім беру ұйымы;
        2) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар білім беру ұйымы беруге құқылы.
        Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысаны мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды білім беру ұйымы айқындайды.».
        5. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 51) тармақшасы тоғызыншы абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы абзац тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        1) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «Техникалық және кәсіптік білімнің, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау мамандықтар бойынша да жүзеге асырылады.»;
        2) 2017 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің, сондай-ақ әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау мамандықтар бойынша да жүзеге асырылады.».
        6. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 51) тармақшасы оныншы абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы абзац тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        «үшінші бөліктегі «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;».
        7. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 51) тармақшасы он екінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы абзац тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        1) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында мамандардың алғашқы бітіру жылынан кешіктірілмей;»;
        2) 2017 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «2) әскери, арнаулы оқу орындарындағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында мамандардың алғашқы бітіру жылынан кешіктірілмей;».
        8. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 54) тармақшасының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, осы тармақша тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
        1) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «54) 62-баптың 5-1-тармағындағы «білім беретін оқу» деген сөздер «білім беру» деген сөздермен ауыстырылсын;»;
        2) 2017 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
        «54) 62-баптың 5-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
        «5-1. Білім беру грантының негізінде жоғары білімі бар кадрлар даярлауды қаржыландыру, әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
        Білім беру тапсырысының негізінде жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар даярлауды қаржыландыру, әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық мүшелері болып табылатын, білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген шетелдік немесе ұлттық аккредиттеу органдарында халықаралық аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.».

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

 

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК